Program ekonomski tehnik je namenjen mladim, ki jih zanima delo v različnih gospodarskih panogah in želijo delati predvsem z ljudmi v urejenem poslovnem okolju.
Program je zasnovan tako, da dijak pridobi različna znanja in usposobljenost oz. kompetence. Poudarek je na povezavi teorije in prakse, odlikuje ga izbirnost strokovnih modulov in odprti kurikul, ki ga oblikuje šola. Pri dijakih razvijamo komunikativnost in smisel za organizacijo ter timsko delo.

Ocenjevanje
splošnih predmetov je pisno in/ali ustno, razen pri umetnosti in pri vseh modulih, pri katerih se ocenjuje tudi izdelek oz. storitev.

Pogoji za napredovanje v višji letnik
Pozitivne ocene pri vseh predmetih in strokovnih modulih ter opravljene in izpolnjene druge obveznosti po programu iz prejšnjega letnika.

Pogoji za zaključek izobraževanja
Dijak konča izobraževanje po programu, ko uspešno konča 4. letnik, opravi vse po programu določene obveznosti ter uspešno opravi poklicno maturo. Kdor konča opisani program, dobi naziv ekonomski tehnik oz. ekonomska tehtnica. Dijak se usposobi za takojšnjo zaposlitev ali samozaposlitev. Na naši šoli smo se odločili, da dijakom ponudimo možnost pridobitve kompetenc iz treh poklicnih kvalifikacij: komercialni referent, tajnik, tretjo pa si dijak izbere sam med knjigovodjo in zavarovalniškim asistentom.
Po končani srednji šoli lahko nadaljujejo izobraževanje na višji strokovni šoli ali v visokošolskem strokovnem študiju. Dijaki, ki želijo nadaljevati študij po univerzitetnih programih, se za zdaj lahko vpišejo v maturitetni tečaj in opravijo splošno maturo. Vpis v nekatere univerzitetne študijske programe je možen tudi ob dodatnem maturitetnem izpitu na splošni maturi.

Osnovne značilnosti programa so:

 • Kompetenčno zasnovan program – dijaki pridobijo potrebna praktična in teoretična splošna in strokovna znanja ter vrednote, potrebne za razvoj celovite osebnosti
 • Modularnost – strokovne vsebine so povezane v osnovne in izbirne module
 • Medpredmetne in kurikularne povezave, ki omogočajo predstavitev temeljnih vsebin istočasno pri različnih predmetih in modulih
 • Povečan obseg praktičnega pouka v šoli
 • Povečan obseg praktičnega usposabljanja pri delodajalcu – 2 tedna v 2. letniku in 2 tedna v 3. letniku
 • Izbirnost – v 3. letniku ima dijak možnost, da izbere kombinacijo 2 modulov, ki omogočata pridobitev določenih kompetenc in sicer s področja knjigovodstva ali zavarovalnih storitev.
 • Poklicna matura: slovenščina, gospodarstvo (znanje osnovnih strokovnih modulov), angleščina ali matematika ter izdelek ali storitev z zagovorom.
 • Ob ustrezni izbiri modulov program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • Avtonomija šole, predvsem na področju odprtega kurikula. To so ure, ki jih je šola sama razporedila.
  Odprti kurikul smo namenili dodatnim uram strokovnega tujega jezika II, poslovnemu bontonu, desetprstnemu slepemu tipkanju, izpopolnitvi digitalne pismenosti in komercialnemu ter turističnemu poslovanju.
  Porazdelitev ur po programskih enotah za vsa 4 leta izobraževanja v programu ekonomski tehnik je razvidna iz izvedbenega predmetnika.

1.
2.
3.
4.
Št. ur
Kreditne točke
A  Splošnoizobraževalni predmeti (tedensko)
Slovenščina 4 4 3 3,7* 501 24
Matematika 3 3 3 2,4* 390 19
Prvi tuji jezik 3 3 3 3,7* 430 20
Umetnost 1,9 68 3
Zgodovina 2,9 102 35
Geografija 1,9 68 3
Sociologija 1,9 68 53
Psihologija 2 68 53
Kemija 3 105 5
Biologija 3 105 5
Športna vzgoja 3 3 2 1,9 340 14
Drugi tuji jezik 2 2 2 2* 272 13
B Strokovni moduli – obvezno (letno)
Poslovni projekti 70 70 34 64 238 12
Poslovanje podjetij 136 136 272 13
Ekonomika poslovanja 70 104 34 238 12
Sodobno gospodarstvo 70 70 103 97 340 19
C Strokovni moduli – izbirni (letno)
Upravno-administrativno poslovanje 68 68 136
Finančno knjigovodstvo in materialno knjigovodstvo 140 98 238 6
Zavarovalne storitve in finančno poslovanje 140 98 238 6
Praktično izobraževanje v šoli (v okviru B in E)
146 91 279 232 748 30
Č Praktično izobraževanje pri delodajalcu
76 76 152 6
D Interesne dejavnosti
128 64 64 96 352 14
E Odprti kurikul
Komercialno poslovanje 136 136 6
Sodobno podjetništvo 70 174 96 340 20

 

(Skupno 3.817 obiskov, današnjih obiskov: 10)